Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim pri nákupe tovaru v internetovom obchode www.mojdekor.sk 

Predávajúci (prevádzkovateľ internetového obchodu):

            Obchodné meno: Ing.Mariana Hudáková

             Miesto podnikania: Pod záhradami 2305/37, 931 01 Šamorín

            IČO: 50 853 473,  DIČ:  1044870959

            Právna forma: živnostník

            Register: OU-DS-OZP-2017/007254-2,č.živ.registra 210-34905

             Predávajúci nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

            Telefón:                       0908 8052112 (dostupný v pracovných dňoch od 800 – 1500)

            E-mail:                         obchodmojdekor@gmail.com

            Neprevádzkujeme kamennú predajňu


Kupujúcim (zákazník) je fyzická osoba resp. právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku cez internetový obchod na stránke www.mojdekor.sk.

Všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Tento internetový obchod podlieha nasledovnému orgánu dozoru: Inšpektorát SOI  pre Trnavský kraj, so sídlom Pekárska 23, 917 01 Trnava 1.

 

1. Objednávanie tovaru

Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov uvedených v objednávke.

V objednávke tovaru musí byť uvedené: meno a priezvisko kupujúceho, adresa doručenia zásielky (meno a priezvisko adresáta, ulica, číslo, mesto, PSČ),         e-mailová adresa, prípadne telefónne číslo pre účel kontaktu predajcu, presný názov tovaru (realizuje sa automaticky), počet kusov z každej položky tovaru, spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod  na účet), spôsob prepravy a prevzatia tovaru (Slovenská pošta, kuriér). V objednávke pre právnické osoby musí byť navyše uvedené: IČO,DIČ spoločnosti, v prípade platcu DPH aj IČ DPH, meno kontaktnej osoby, fakturačná adresa (pokiaľ sa líši od adresy doručenia).

2. Platobné podmienky
 

Odoslaním objednávky kupujúci  vyjadruje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami a akceptuje výšku ceny tovaru a poštovných  nákladov. Kupujúci sa objednaním tovaru zaväzuje tento tovar uhradiť na základe spôsobu úhrady, ktorý si zvolí pri odoslaní objednávky, a to buď prostredníctvom:

-    dobierky, alebo

-    prevodom na účet predávajúceho (v prípade osobného odberu). Tovar je odovzdaný kupujúcemu po pripísaní plnej výšky sumy za objednávku      na účet predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje dodržať cenu tovaru aj poštovného / prepravného platnú pri odoslaní objednávky. Aktuálna výška prepravného, poštovného a balného je automaticky vypočítavaná pri zadávaní objednávky. Ceny uvedené v internetovom obchode www.mojdekor.sk  sú platné v čase objednania tovaru a sú uvádzané vrátane DPH. K cene tovaru sú pripočítané náklady na doručenie, ktoré hradí kupujúci. Náklady na doručenie vychádzajú z aktuálnych taríf Slovenskej pošty, a.s. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovarov. Nové ceny sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Na objednávku, ktorú kupujúci už odoslal, sa vzťahujú ceny, ktoré boli platné v momente jej odoslania.

 

3. Dodacie podmienky

Tovar, ktorý má predávajúci skladom, expedujeme obratom zväčša do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, najneskôr však do 30 dní. Pokiaľ predávajúci niektorý z objednávaného tovaru nemá skladom, upovedomí kupujúceho o predpokladanej dĺžke dodacej doby. Predávajúci si vyhradzuje možnosť nevyhovieť objednávke ak existuje náznak, podozrenie či riziko neuhradenia, neprebratia dodaného tovaru,  či z iného nešpecifikovaného dôvodu.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je dohodnuté v kúpnej zmluve (v objednávke) alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „miesto"). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim  a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve (v objednávke, alebo oznámením kuriérskej služby o čase dodania) alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „časový rozsah"). Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na miesto a v časovom rozsahu, jeho prevzatie kupujúcim alebo splnomocnenou  osobou  a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny, doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim, alebo osobou splnomocnenou kupujúcim. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu, alebo v prípade, ak kupujúci bez relevantného dôvodu  neprevezme tovar po márnom uplynutí časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov  pokusu o neúspešné doručenie tovaru na miesto a v časovom rozsahu.

 

4. Spôsoby doručenia tovaru. Spôsob platby za tovar a za doručenie tovaru
 

a) Slovenská pošta – formou dobierky na poštu – 2.trieda
Zásielka expedovaná prostredníctvom Slovenskej pošty ako balík 2.triedy. Dodanie 2-3 pracovné dni. Balík je uložený na pošte v BalíkoBOXe bez predchádzajúceho pokuse o doručenie na adresu.

Cenník:             balík do  5 kg ....... (2,70€ poštovné) + (0,80€ dobierka) = 3,50€

                         balík do 10 kg ....... (3,70€ poštovné) + (0,80€ dobierka) = 4,50€

Peniaze za tovar a poštovné zaplatíte na pošte až pri prevzatí tovaru.

 

b) Slovenská pošta – formou dobierky na adresu – 2.trieda
Zásielka expedovaná prostredníctvom Slovenskej pošty ako balík 2.triedy. Dodanie 2-3 pracovné dni. Balík je doručený na odovzdávacie miesto podľa adresy uvedenej na balíku.

Cenník:             balík do  5 kg ....... (3,90€ poštovné) + (0,80€ dobierka) = 4,70€

                        balík do 10 kg ....... (4,90€ poštovné) + (0,80€ dobierka) = 5,70€

Peniaze za tovar a poštovné zaplatíte kuriérovi až pri prevzatí tovaru.

c) Osobný odber - formou platby vopred na účet

Osobný odber je možné realizovať iba na základe dohody vopred e-mailom, resp. telefonicky. Platba sa vykonáva predom na základe obdržaných údajov (predfaktúra, email). Osobný odber je možný iba na základe dohody pred objednávkou. Neprevádzkujeme kamennú predajňu.

  

5. Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so spracovaním osobných údajov pre potreby fakturácie a expedície zásielok, tovaru. Predávajúci sa zaväzuje získané údaje poskytnuté kupujúcim použiť výlučne pre potreby spracovania a expedovania objednávky. Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám ani iným subjektom. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Objednaním tovaru prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.mojdekor.sk kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim

6.Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru (osobne v sídle spoločnosti alebo prevzatia zásielky na pošte).

 

7. Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy

V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., v platnom znení, má spotrebiteľ právo  v prípade nákupu tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku  odstúpiť od  kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia plnenia.

Oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese obchodmojdekor@gmail.com alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Predávajúci prijtie žiadosti odstúpenia od zmluvy potvrdí  e-mailom.V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť zmluvných strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru kupujúcim je predávajúci povinný najneskôr do 15 pracovných dní vrátiť kupujúcemu čiastku zaplatenú za tovar. Zmluvu uzatvorenú na diaľku s kupujúcim možno zrušiť len za podmienok stanovených zákonom.

 
8. Reklamácie

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, odporúčame zásielku neprevziať a reklamovať priamo kompetentnému pracovníkovi  doručovateľa. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľne výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie tovaru, ktoré vzniklo nedodržaním návodov a odporúčaní na používanie a ošetrovanie produktov, mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním, chyby spôsobené živelnou pohromou. Reklamáciu musí kupujúci oznámiť predávajúcemu písomne (mailom alebo na adresu predávajúceho). Uvedie svoje identifikačné údaje (na koho bola faktúra vystavená), číslo faktúry, dátum vystavenia faktúry a presný opis dôvod reklamácie či závady. Ak bola  reklamácia spísaná a odoslaná korektne, zákazník obratom obdrží o tom informáciu. O ďalšom postupe reklamácie sa dohodne predávajúci so zákazníkom buď e-mailom alebo telefonicky.  Reklamovaný tovar zašle kupujúci na vlastné náklady na adresu predávajúceho (zásielky poslané na dobierku nebudú prijaté). Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. Ak sa zásielka s reklamovaným tovarom stratí počas cesty od predávajúceho k zákazníkovi, stratu znáša predávajúci. Reklamovaný tovar musí byť kompletný. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu v čo najkratšom čase, najneskôr však do zákonom stanoveného termínu 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru (reklamácie) predávajúcim.

 

9. Alternatívne riešenie sporov

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (Zákon č. 102/2014), a podľa zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov oznamujeme, že ako poslednú inštanciu na riešenie sporov využívame SOI. 

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchodmojdekor@gmail.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm


 

Obchodné podmienky sú platné od 11.5.2017do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Obchodné podmienky.pdf (436615)